Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Công văn số 141/SGDĐT-TCCB ngày 22/1/2013 của Sở Giáo dục về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCCVC (24/01/2013)

 Tải file tại đâyupload/file/141_doc_Tang%20cuong%20ky%20cuong%20ky%20luat%20HC.doc