Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Danh sách giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương tham gia Hội thi "Tìm hiểu Lịch sử, Cách mạng, Văn hóa cấp tỉnh năm học 2012-2013. (19/02/2013)

  Tải file tại đây:

upload/file/DS%20GV%20va%20HS%20NTP%20tham%20gia%20hoi%20thi%20Tim%20hieu%20DT%20LS,%20VH%20CM.doc