Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Danh hiệu & thành tích

Kết quả trong các kỳ sát hạch cấp học bổng toàn phần du học tại trường Nữ Trung học Raffles và học viện Raffles - Singapore (11/01/2010)

Năm học
Học viện Raffles
Trường Nữ trung học Raffles
Tổng số
2004-2005
2
 
2
2005-2006
3
3
6
2006 – 2007
3
2
5
2007 – 2008
2
2
4
2008 - 2009
2
2
4