Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Danh hiệu & thành tích

Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh (11/01/2010)

Về học lực

 

Năm học
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2003 - 2004
1060
62,31
564
33,16
74
4,35
3
0,18
2004 - 2005
1035
66,73
480
30,95
36
2,32
0
0,00
2005 - 2006
967
68,50
426
30,20
19
1,20
0
0,00
2006 – 2007
858
63,10
473
34,80
29
2,10
0
0,00
2007 - 2008
806
62,2
458
35,3
33
2,5
0
0,00
2008 – 2009
794
61,2
465
35,9
37
2,9
1
0,08

 

Về hạnh kiểm

 Năm học

 
Tốt
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2003 - 2004
1642
96,53
56
3,29
3
0,18
0
0,00
2004 - 2005
1506
97,09
41
2,64
3
0,19
1
0,06
2005 - 2006
1376
97,50
32
2,30
4
0,20
0
0,00
2006 – 2007
1333
98,00
20
1,50
6
0,40
1
0,10
2007 - 2008
1253
96,6
42
3,2
2
0,20
0
0,00
2008 - 2009
1273
98,1
22
1,7
2
0,2
0
0,00