Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Bảng thống kê chất lượng môn Toán - Học kỳ 1 năm học 2009-2010 (25/01/2010)

 

Trường THCS Nguyễn Tri Phương BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC HỌC KỲ I  
Năm học 2009-2010 Môn: toán   Toàn trường  
             
             
Lớp Sĩ số >8 6.5 - 8 5 - 6.5 3.5 - 5 < 3.5
61 45 41 HS=91.1% 4 HS=8.9%      
62 41 34 HS=82.9% 7 HS=17.1%      
63 36 17 HS=47.2% 16 HS=44.4% 3 HS=8.3%    
64 36 23 HS=63.9% 10 HS=27.8% 3 HS=8.3%    
65 46 17 HS=37% 24 HS=52.2% 5 HS=10.9%    
66 44 18 HS=40.9% 18 HS=40.9% 7 HS=15.9% 1 HS=2.3%  
67 40 21 HS=52.5% 16 HS=40% 3 HS=7.5%    
68 45 23 HS=51.1% 19 HS=42.2% 3 HS=6.7%    
71 44 40 HS=90.9% 4 HS=9.1%      
72 40 17 HS=42.5% 15 HS=37.5% 8 HS=20%    
73 39 11 HS=28.2% 21 HS=53.8% 6 HS=15.4% 1 HS=2.6%  
74 47 22 HS=46.8% 19 HS=40.4% 5 HS=10.6% 1 HS=2.1%  
75 44 27 HS=61.4% 13 HS=29.5% 4 HS=9.1%    
76 43 12 HS=27.9% 21 HS=48.8% 10 HS=23.3%    
77 40 14 HS=35% 24 HS=60% 1 HS=2.5% 1 HS=2.5%  
78 42 12 HS=28.6% 27 HS=64.3% 2 HS=4.8% 1 HS=2.4%  
81 39 24 HS=61.5% 12 HS=30.8% 3 HS=7.7%    
82 40 24 HS=60% 9 HS=22.5% 7 HS=17.5%    
83 41 14 HS=34.1% 21 HS=51.2% 2 HS=4.9% 1 HS=2.4% 3 HS=7.3%
84 40 11 HS=27.5% 21 HS=52.5% 5 HS=12.5% 2 HS=5% 1 HS=2.5%
85 39 17 HS=43.6% 13 HS=33.3% 7 HS=17.9% 2 HS=5.1%  
86 39 16 HS=41% 18 HS=46.2% 5 HS=12.8%    
87 37 8 HS=21.6% 18 HS=48.6% 11 HS=29.7%    
88 36 17 HS=47.2% 9 HS=25% 7 HS=19.4% 3 HS=8.3%  
91 44 39 HS=88.6% 5 HS=11.4%      
92 38 27 HS=71.1% 9 HS=23.7% 2 HS=5.3%    
93 42 24 HS=57.1% 17 HS=40.5% 1 HS=2.4%    
94 35 15 HS=42.9% 15 HS=42.9% 5 HS=14.3%    
95 45 40 HS=88.9% 4 HS=8.9% 1 HS=2.2%    
96 41 24 HS=58.5% 13 HS=31.7% 3 HS=7.3%   1 HS=2.4%
97 35 18 HS=51.4% 13 HS=37.1% 3 HS=8.6% 1 HS=2.9%  
98 36 16 HS=44.4% 15 HS=41.7% 5 HS=13.9%    
Tổng 1299 683 HS=52.6% 470 HS=36.2% 127 HS=9.8% 14 HS=1.1% 5 HS=0.4%