Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Bảng thống kê chất lượng môn Văn - Học kỳ 1 năm học 2009-2010 (25/01/2010)

 

Trường THCS Nguyễn Tri Phương BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN HỌC HỌC KỲ I  
Năm học 2009-2010 Toàn trường Môn: VĂN HỌC  
           
           
Lớp Sĩ số >8 6.5 - 8 5 - 6.5 3.5 - 5
61 45 26 HS=57.8% 19 HS=42.2%    
62 41 31 HS=75.6% 10 HS=24.4%    
63 36 19 HS=52.8% 16 HS=44.4% 1 HS=2.8%  
64 36 14 HS=38.9% 22 HS=61.1%    
65 46 11 HS=23.9% 33 HS=71.7% 2 HS=4.3%  
66 44 21 HS=47.7% 23 HS=52.3%    
67 40 23 HS=57.5% 17 HS=42.5%    
68 45 30 HS=66.7% 15 HS=33.3%    
71 44 21 HS=47.7% 21 HS=47.7% 1 HS=2.3%  
72 40 31 HS=77.5% 8 HS=20%    
73 39 11 HS=28.2% 25 HS=64.1% 3 HS=7.7%  
74 47 13 HS=27.7% 30 HS=63.8% 4 HS=8.5%  
75 44 13 HS=29.5% 31 HS=70.5%    
76 43 24 HS=55.8% 19 HS=44.2%    
77 40 17 HS=42.5% 22 HS=55% 1 HS=2.5%  
78 42 9 HS=21.4% 29 HS=69% 4 HS=9.5%  
81 39 24 HS=61.5% 15 HS=38.5%    
82 40 29 HS=72.5% 11 HS=27.5%    
83 41 8 HS=19.5% 31 HS=75.6% 2 HS=4.9%  
84 40 12 HS=30% 27 HS=67.5% 1 HS=2.5%  
85 39 15 HS=38.5% 22 HS=56.4% 2 HS=5.1%  
86 39 10 HS=25.6% 28 HS=71.8% 1 HS=2.6%  
87 37 4 HS=10.8% 28 HS=75.7% 5 HS=13.5%  
88 36 25 HS=69.4% 11 HS=30.6%    
91 44 15 HS=34.1% 28 HS=63.6% 1 HS=2.3%  
92 38 20 HS=52.6% 18 HS=47.4%    
93 42 14 HS=33.3% 27 HS=64.3% 1 HS=2.4%  
94 35 8 HS=22.9% 22 HS=62.9% 5 HS=14.3%  
95 45 9 HS=20% 33 HS=73.3% 3 HS=6.7%  
96 41 16 HS=39% 25 HS=61%    
97 35   27 HS=77.1% 8 HS=22.9%  
98 36 11 HS=30.6% 23 HS=63.9% 2 HS=5.6%  
Tổng 1299 534 HS=41.1% 716 HS=55.1% 47 HS=3.6%