Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐẠT GiẢI (28/04/2010)

STT Họ và tên SBD Ngày sinh Môn Trường V1 V2 Điểm Giải
1 Cao Ngäc Minh 45 07/06/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.25 0 14.25 3
2 NguyÔn ThÞ Thuú Nhung 67 02/01/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 4
3 §inh ThÞ BÝch Th¶o 86 18/04/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 4
4 Vâ ThÞ Mü H­¬ng 36 11/08/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13 0 13 4
5 NguyÔn Xu©n Minh 46 13/11/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 4
6 Lý ThÞ Thu V©n 109 23/04/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 4
7 Lª Thµnh §¹t 18 24/01/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.5 0 11.5 4
8 TrÇn V¨n Ngäc 52 16/02/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.25 0 11.25 4
9 Tr­¬ng Quang Phó 74 01/01/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.25 0 11.25 4
10 Ph¹m NguyÔn Tróc Linh 40 20/05/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11 0 11 4
11 NguyÔn Cöu B¶o Vinh 112 05/03/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11 0 11 4
12 Lª Gim 20 10/01/95 Đ.Lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8.25 0 8.25  
1 NguyÔn V¨n ViÖt V¨n 106 13/03/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18.5 0 18.5 1
2 Lª Träng Th¸i 79 25/09/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18 0 18 1
3 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o 81 19/06/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 0 16.5 2
4 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Nhi 67 30/03/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 0 16 2
5 TrÇn Thanh Thuû 91 09/12/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 15.25 0 15.25 3
6 Phan ThÞ Ngäc Hoµ 29 08/01/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.75 0 14.75 3
7 Lª Ngäc Gia B¶o 5 07/10/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.25 0 14.25 3
8 NguyÔn NhËt Huy 35 23/06/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14 0 14 3
9 Lª ThÞ Ph­¬ng Khanh 39 17/01/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 4
10 D­¬ng M¹nh TuÊn 103 15/01/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 4
11 NguyÔn BØnh HiÕu Yªn 114 29/09/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 4
12 NguyÔn ThÞ Kh¸nh Vy 111 09/12/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 4
13 Hå §Æng S¬n Nam 56 07/03/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 4
14 Lª NguyÔn Ngäc Minh 54 06/07/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.25 0 12.25 4
15 §ç Anh Vò 107 02/05/95 H.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.25 0 12.25 4
1 Bïi ThÞ Hoµi An 1 16/10/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 0 16.5 1
2 Lª Gim 11 10/01/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10.25 0 10.25 3
3 NguyÔn §×nh Hoµ 17 12/09/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10 0 10 3
4 Lª Quèc Kh¸nh 26 24/02/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 9.25 0 9.25 4
5 Vâ Phóc Anh 2 04/09/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 7.5 0 7.5  
6 Vâ B¶o Khanh 25 02/01/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 6.75 0 6.75  
7 Huúnh Quang Trung 93 21/09/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 6.75 0 6.75  
8 TrÇn Danh Minh NhËt 54 14/07/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 4.75 0 4.75  
9 NguyÔn Quèc Hµo 13 07/07/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 3.25 0 3.25  
10 NguyÔn Ngäc Minh Kh«i 27 10/03/95 L.Sử THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 0 0 0  
1 Phan ThÞ ý Nhi 59 27/12/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18 0 18 1
2 Lª ThÞ Thanh Nhµn 54 19/01/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17.5 0 17.5 1
3 §oµn §¹i ThÞnh 78 13/03/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.75 0 16.75 2
4 Lª Hïng LuËn 37 22/12/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 0 16.5 2
5 TrÇn ThÞ Hµ Ph­¬ng 68 05/10/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 0 16.5 2
6 Hoµng Ph­íc Nh· Thi 77 23/09/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 0 16.5 2
7 Hoµng Thanh Thiªn B¶o 4 26/06/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14 0 14 3
8 TrÇn ThÞ HuÖ An 1 18/07/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.75 0 13.75 3
9 NguyÔn V¨n Tó KiÖt 33 24/03/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 4
10 TrÇn Ngäc Xu©n Tiªn 83 21/04/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.75 0 12.75 4
11 §µo H÷u ThiÒu Quang 69 22/01/95 S.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 4
1 NguyÔn Trung Hu©n 13 09/04/95 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18.5 0 18.5 1
2 NguyÔn Minh Hoµng 12 02/07/96 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17.5 0 17.5 2
3 NguyÔn M¹nh §¹t 6 29/03/96 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 0 16 3
4 NguyÔn Phóc Kh¸nh Nhi 27 17/07/95 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 0 16 3
5 D­¬ng §øc Thµnh 34 22/04/95 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 0 16 3
6 NguyÔn Kh¸nh Hµ 7 14/09/95 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 15 0 15 3
7 Lª Thanh Minh TriÕt 41 24/09/96 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.5 0 11.5 4
8 Vâ Hoµi Th­¬ng 37 29/03/96 T.Học THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8 0 8  
1 Ph¹m Nh­ HiÓn 31 14/06/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 74.5 18.9 1
2 TrÇn NguyÔn Anh Th¬ 98 16/09/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 68 17.6 2
3 TrÇn ThÞ Hoµng Dung 20 23/11/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19.5 68 17.5 2
4 Ph¹m Minh TuÊn 114 28/05/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19.5 68 17.5 2
5 §oµn Quý ThÞnh 97 26/01/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 66.5 17.3 2
6 L­¬ng ThÞ Xu©n Nguyªn 67 05/03/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 66 17.2 2
7 TrÇn Thanh Thuû 99 09/12/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 66 17 2
8 Lª Th¶o Nguyªn 65 26/07/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 65.5 16.9 2
9 TrÇn H÷u Ph­¬ng Nhi 76 14/01/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 64.5 16.7 3
10 NguyÔn V¨n ViÖt V¨n 120 13/03/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 63.5 16.5 3
11 NguyÔn ThÞ C¸t T­êng 117 13/08/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17 65 16.4 3
12 §Æng ThÞ Ph­¬ng Th¶o 95 09/03/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 61 16.2 3
13 NguyÔn V¨n TuÊn Anh 8 22/02/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 61 16 3
14 Phï NguyÖt Minh 53 03/07/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 61 16 3
15 NguyÔn L­¬ng Ph¸t 84 19/02/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 20 60 16 3
16 NguyÔn L­¬ng Thanh Th­ 102 12/09/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18.5 60 15.7 3
17 NguyÔn TrÇn L©m Anh 6 05/07/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18 59.5 15.5 3
18 TrÇn Hµ Th¶o HiÒn 30 12/03/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18.5 58 15.3 3
19 §ç Th¶o Nhi 70 26/05/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 56 15 3
20 NguyÔn Th¸i Ph­¬ng Nhi 77 13/09/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17 56.5 14.7 4
21 NguyÔn ThÞ Thanh Tróc 112 27/07/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18 55.5 14.7 4
22 NguyÔn An Ngäc 59 16/04/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18 54 14.4 4
23 D­¬ng Hoµng Anh 5 16/11/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19 50 13.8 4
24 Hµ Thóc Quúnh H­¬ng 40 10/06/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16.5 50 13.3 4
25 Hå ThÞ Kh¸nh V©n 121 13/07/95 T.Anh THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17 35.5 10.5  
1 TrÇn ThÞ Quúnh Pha 15 22/02/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 57.5 14.7 2
2 NguyÔn ThÞ Thuú Ph­¬ng 18 04/01/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10 60 14 2
3 Tr­¬ng Hoµng Nh­ ý 25 23/05/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10 55 13 3
4 Mai Xu©n HiÕu 7 26/02/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 6 52.5 11.7 4
5 Quý Uyªn Th¶o 20 15/02/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8 48 11.2  
6 Ph¹m ThÞ §an Thanh 19 11/05/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8 47.5 11.1  
7 T«n ThÊt Cao C­êng 4 01/07/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10 44.5 10.9  
8 TrÇn ThÞ Minh Ph­¬ng 17 29/01/95 T.Pháp THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8 39.5 9.5  
1 Ph¹m Nh­ HiÓn 25 14/06/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 15.75 0 15.75 1
2 Phï NguyÖt Minh 48 03/07/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.5 0 14.5 2
3 Hå ThÞ Quúnh Anh 5 08/12/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 3
4 NguyÔn Trung Hu©n 32 09/04/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.5 0 13.5 3
5 NguyÔn Phóc Kh¸nh Nhi 57 17/07/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 3
6 D­¬ng §øc Thµnh 70 22/04/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 3
7 §oµn Quý ThÞnh 77 26/01/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 12.5 0 12.5 3
8 NguyÔn V¨n Hoµng 31 02/08/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.25 0 11.25 4
9 Vâ V¨n Quèc Toµn 89 08/09/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11 0 11 4
10 Lª ThÞ Nh­ ý 105 04/01/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10.5 0 10.5 4
11 TrÇn §¹i Ngäc H¶i 20 10/08/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 9 0 9 4
12 TrÇn ViÕt Ph­¬ng 63 01/07/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 8 0 8  
13 NguyÔn Minh Hång Phóc 62 17/05/95 To¸n THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 3.5 0 3.5  
1 Phan ThÞ Kh¸nh Ly 51 04/01/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17 0 17 1
2 Phan H¹nh Liªn 46 25/10/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 15 0 15 2
3 NguyÔn Ng« B¶o Ngäc 61 05/01/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.5 0 14.5 2
4 Hå ThÞ BÝch Ngäc 62 07/04/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.5 0 14.5 2
5 NguyÔn ThÞ Hång Ngäc 64 10/11/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13 0 13 2
6 NguyÔn §¾c Quúnh Anh 39 04/04/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11 0 11 3
7 NguyÔn H¶i Thuû 96 18/12/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 9 0 9 4
8 NguyÔn Xu©n Nguyªn H¹nh 25 22/12/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 7 0 7  
9 Hå Ngäc Quúnh H­¬ng 40 12/11/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 7 0 7  
10 TrÇn Nh· Qu©n 83 27/01/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 7 0 7  
11 Ng« ThÞ Anh Th­ 97 26/04/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 6 0 6  
12 Bïi ThÞ Hoµi An 1 06/10/95 V.T.Việt THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 0 0 0  
1 Ph¹m Duy Ph­¬ng 77 27/05/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 19.75 0 19.75 1
2 TrÇn NhËt Quang 81 10/08/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 18.5 0 18.5 1
3 Hå §¨ng S¬n Nam 56 07/03/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 17 0 17 2
4 Ch©u Kh¾c Quèc B¶o 13 31/08/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 16 0 16 2
5 NguyÔn V¨n Thanh Toµn 94 09/01/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 15.5 0 15.5 2
6 Ph¹m ThÞ Mü Tó 99 25/12/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14.5 0 14.5 3
7 Hå ThÞ Quúnh Anh 9 08/12/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 14 0 14 3
8 NguyÔn H÷u B«n 16 18/02/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 3
9 NguyÔn §øc HiÕu Nh©n 67 22/03/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13.25 0 13.25 3
10 TrÇn ThÞ Hoµng Thi 86 23/01/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13 0 13 3
11 §oµn Thanh NhËt Trung 97 17/04/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 13 0 13 3
12 Cao ThÞ Thuú Linh 49 19/03/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.75 0 11.75 3
13 NguyÔn Träng Nh©n 66 27/06/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11.75 0 11.75 3
14 Hoµng Mai Linh 48 01/10/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 11 0 11 3
15 NguyÔn §¾c Quúnh Anh 7 04/04/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10.25 0 10.25 4
16 Lª Thanh Tïng 106 30/01/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 10 0 10 4
17 NguyÔn Duy Quang 79 27/12/94 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 7.25 0 7.25 4
18 Lª Hïng Quang 80 21/04/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 6.75 0 6.75  
19 Hµ ThÕ Nguyªn 62 01/01/95 Vật lý THCS NguyÔn Tri Ph­¬ng 5 0 5