Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Thông báo

Danh sách Hội cha mẹ học sinh các lớp ủng hộ "Kỷ niệm 70 năm thành lập trường" (17/08/2010)

 

 

 

STT
Lớp
Số tiền
Ghi chú
1
6/1
3.200.000 VND
 
2
6/2
2.480.000 VND
 
3
6/3
3.380.000 VND
 
4
6/4
2.840.000 VND
 
5
6/5
3.010.000 VND
 
6
6/6
2.200.000 VND
 
7
6/7
2.830.000 VND
 
8
6/8
2.410.000 VND
 
9
7/1
3.770.000 VND
 
10
7/2
2.500.000 VND
 
11
7/3
2.530.000 VND
 
12
7/4
1.940.000 VND
 
13
7/5
2.170.000 VND
 
14
7/6
1.625.000 VND
 
15
7/7
1.850.000 VND
 
16
7/8
1.930.000 VND
 
17
8/1
2.670.000 VND
 
18
8/2
1.820.000 VND
 
19
8/3
2.270.000 VND
 
20
8/4
2.270.000 VND
 
21
8/5
2.260.000 VND
 
22
8/6
1.710.000 VND
 
23
8/7
1.940.000 VND
 
24
8/8
1.520.000 VND
 
25
9/1
3.040.000 VND
 
26
9/2
2.070.000 VND
 
27
9/3
1.280.000 VND
 
28
9/4
1.840.000 VND
 
29
9/5
3.080.000 VND
 
30
9/6
1.300.000 VND
 
31
9/7
1.450.000 VND
 
32
9/8
1.110.000 VND