Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Cựu học sinh
  • Bài viết & cảm nhận

Chia buồn cùng gia quyến anh Lưu Phước Lộc (05/09/2010)

          Được tin thân mẫu anh Lưu Phước Lộc học sinh trường Nguyễn Tri Phương (niên khoá 1969 – 1976) từ trần vào ngày 04 tháng 09 năm 2010. Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Ban liên lạc cựu học sinh Nguyễn Tri Phương xin chia buồn cùng gia quyến anh.
           
 
               Hiệu trưởng                                                                                                              Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh
  NGƯT Th.s Nguyễn Hữu Bi                                                                                                              PGS TS Trần Vui