Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Công Đoàn

Tiêu chuẩn thủ tục công nhận "Cơ quan, đơn vị văn hóa" (14/12/2010)

 

Tiêu chuẩn thủ tục công nhận “Cơ quan, đơn vị văn hoá”
 

I/
Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, chấp hành tốt pháp luật Nhà nuớc (40 điểm)
Điểm tối đa
Tự chấm
I.1
Tổ chức việc học tập, phổ biến các chủ truơng, chính sách của Đảng, Nhà nuớc với cán bộ công chức
10
 
I.2
Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của cơ quan đuợc xếp loại có chất luợng khá trở lên
10
 
I.3
Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm
10
 
I.4
Không có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc sai sót nghiêm trọng trong sinh hoạt và công tác
10
 
II/
Tiêu chuẩn 2: Lao động có kỷ luật, sáng tạo, có phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (30 điểm)
 
 
2.1
Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật đối với cán bộ. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định của Pháp luật
10
 
2.2
Có đầy đủ phương tiện phòng cháy nổ, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt
10
 
2.3
Có phong trào học tập, lao động sáng tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
10
 
III/
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh (30 điểm)
 
 
3.1
Không cửa quyền, hách dịch, không tham ô lãng phí của công, không vi phạm pháp luật, có ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản cơ quan
10
 
3.2
Cán bộ có ý thức trách nhiệm cao, làm việc có hiệu quả, chấp hành tốt nội quy và kỷ luật lao động
10
 
3.3
Trang phục gọn gàng, lịch sự, thái độ nhã nhặn, lịch thiệp trong giao tiếp hàng ngày
5
 
3.4
Giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với nhân dân ở nơi công tác và nơi cư trú
5
 
IV/
Tiêu chuẩn 4: Đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (30 điểm)
 
 
4.1
Tổ chức tốt và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị
10
 
4.2
Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị
10
 
4.3
Nghiêm túc phê bình và tự phê bình, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, đùn đẩy trách nhiệm và các hiện tượng tiêu cực
10
 
V/
Tiêu chuẩn 5: Đăng ký và chấp hành đầy đủ quy uớc “Cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá” (20 điểm)
 
 
 
5.1
Có phong trào thi đua học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động Văn hoá nghệ thuật, TDTT trong cơ quan đơn vị
10
 
5.2
100% cán bộ, công chức đăng ký thực hiện nếp sống văn hoá, đạt 95% trở lên đối với các tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra
10
 
VI/
Tiêu chuẩn 6: Xây dựng nếp sống văn minh nơi làm việc (30 điểm)
 
 
6.1
Có cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo cho hoạt động
10
 
6.2
Bố trí, sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, sạch đẹp
5
 
6.3
Có nôi quy hoặc quy định của cơ quan đơn vị, nơi có treo cờ, khẩu hiệu đùng quy định
5
 
6.4
Có bảng tên cơ quan đơn vị, chức danh và bảng tên cá nhân
5
 
6.5
Có kế hoạch và tổ chức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi truờng
5
 
VII/
Tiêu chuẩn 7: Công tác đảm bảo an toàn đơn vị (20 điểm)
 
 
7.1
Thực hiện tốt quy định về an toàn lao động
10
 
7.2
Hệ thống điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, có lực lượng tự vệ đuợc huấn luyện theo chế độ hàng năm, thực hiện tốt chế độ bảo vệ cơ quan, Nhà chống bão, lụt...
5
 
7.3
Chấp hành chế độ phòng ban, bảo vệ bí mật Nhà nuớc, không để xảy ra các hành vi vi phạm, mất mát tài sản
5
 
TỔNG CỘNG
200 điểm
 

v Chú ý: Tiêu chuẩn bắt buộc, nếu vi phạm sẽ không được xét công nhận:
-         “Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của cơ quan được xếp loại có chất lượng khá trở lên”
-         “Hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị hằng năm:
-         “Không có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc sai sót nghiêm trọng trong sinh hoạt và công tác”
-         Điều kiện:
Là cơ quan đơn vị đã ký xây dựng “Cơ quan văn hóa” có thời gian xây dựng từ 2 năm trở lên.
Thực hiện đạt 7 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa có tổng số điểm từ 180 điểm trở lên và các tiêu chuẩn đều có số điểm trung bình trở lên so với quy định.
-         Hồ sơ đề nghị gồm có:
Biên bản họp đánh giá của Ban vận động xây dựng “Cơ quan đơn vị văn hóa”
Bảng tự chấm điểm
Báo cáo kết quả quá trình triển khai xây dựng “Cơ quan đơn vị văn hóa”
Công văn đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan đơn vị văn hóa” của Thủ trưởng cơ quan đơn vị