Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm (03/01/2011)

 
KẾT CẤU VIẾT MỘT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Bìa
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục chữ cái viết tắt ( nếu có )
 
1.Đặt vấn đề ( Lý do chọn đề tài )
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
2.Giải quyết vấn đề ( Nội dung SKKN )
2.2 Thực trạng của vấn đề
2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
2.4 Hiệu quả của SKKN
3. Kết luận
3.1. Tóm lược những giải pháp
3.2. Phạm vị áp dụng
3.3. Kiến nghị:
Tài liệu tham khảo
Phụ lục ( nếu có )
 
 
HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
1.Đặt vấn đề
1.1 Lý do chọn đề tài
a) Cơ sở lý luận: chính là các căn cứ của những yêu cầu, mục tiêu được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các thông tư, quy chế của ngành giáo dục- đào tạo… có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
b) Cơ sở thực tiễn: chính là thực trạng khách quan còn hạn chế, không đạt được các yêu cầu, các chỉ tiêu đã đề ra theo quy định. Nhưng nếu tác giả vận dụng sáng tạo từ những phương pháp có sẵn hoặc tìm ra phương pháp mới để thực hiện (không được trái với nguyên tắc, nguyên lý, điều lệ…) thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn hoặc gần đạt các tiêu chí đề ra.
1.2 Phạm vi đề tài: Là phần giới hạn của đề tài, khẳng định phạm vi nghiên cứu và khả năng áp dụng của SKKN. Để xác định được phạm vi đề tài hay còn gọi là giới hạn của đề tài, đòi hỏi người viết phải nêu rõ là đang nghiên cứu vấn đề gì? Trong vấn đề đó nghiên cứu phần nào? Phần nào chưa nghiên cứu?
2.Giải quyết vấn đề ( Nội dung SKKN)
2.1. Thực trạng vấn đề:
     - Nêu thực tế tình hình trước khi thực hiện những giải pháp mới (bằng các số liệu, biểu bảng, thống kê). Đó là tình hình làm cho người viết thấy cần phải nghiên cứu tìm ra giải pháp mà mình cho là tốt hơn để khắc phục tình hình nhằm đạt được những yêu cầu, làm chuyển biến đối tượng.
     - Phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan làm phát sinh tình hình để có cơ sở đề ra giải pháp mới khắc phục hạn chế đó
2.2 Các giải pháp:
     - Một giải pháp được nêu trong SKKN phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn, không phải được hình thành từ sự tưởng tượng, mà nó chính là kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn trong công tác.
Các giải pháp được sắp xếp thành những nhóm vấn đề. Mỗi nhóm gồm những công việc có liên quan với nhau nhằm giải quyết một nội dung nào đó phục vụ cho đề tài SKKN.
Người viết cần chọn lọc, sắp xếp, đặt giải pháp nào trước, giải pháp nào sau để các giải pháp này trở thành một thể thống nhất, khi thực hiện sẽ giải quyết được vấn đề bức xúc đã đặt ra một cách hữu hiệu.
2.3. Kết quả:
- Kết quả là nội dung nêu lên sự chuyển biến của đối tượng chịu sự tác động của các giải pháp đã thực hiện. Phần này có thể ghi ngay sau từng việc làm cụ thể trong giải pháp hoặc diễn đạt kết quả của sự chuyển biến của đối tượng trước, sau đó mới ghi số liệu minh họa. Việc trình bày các số liệu trong phần kết quả, tác giả cần lưu ý phải là số liệu của kết quả từ việc thực hiện các giải pháp mới mà có.
- Viết phần kết quả, người viết cần diễn đạt bằng lời, nêu các dẫn chứng và phân tích chỉ rõ sự chuyển biến của đối tượng qua quá trình thực hiện các giải pháp, các cải tiến mới đạt hiệu quả cao hơn so với các giải pháp truyền thống, có sẵn trước đó.
3. Kết luận:
Tóm lược giải pháp: giúp cho người đọc SKKN hình dung được những việc làm chủ yếu mà người viết SKKN đã làm để giải quyết những vấn đề khó khăn từ thực tế trong công tác. Phần này cần viết ngắn gọn nhưng phải chỉ ra được những công việc chủ yếu đã làm,
Phạm vi áp dụng: Đề tài này đã và sẽ được áp dụng ở đâu, khả năng mở rộng và vận dụng như thế nào? Phạm vi áp dụng đến đâu..
- Kiến nghị: là phần ghi những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của người viết SKKN đề nghị cấp trên có biện pháp, tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện SKKN có hiệu quả.