Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Thống kê chất lượng học sinh Học kì I năm học 2010 - 2011 (18/01/2011)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2010 - 2011

   Tổng số   Chia ra 
 Lớp 6   Lớp 7   Lớp 8   Lớp 9 
    I.Tổng số học sinh theo xếp loại hạnh kiểm       1,291         318         332         333         308
Chia ra Tốt       1,258         318         325         316         299
Nữ          678         176         180         171         151
Dân tộc             3               3    
Nữ dân tộc             3               3    
Khá           30               5           16             9
Nữ              9               1             4             4
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -          
Trung bình             3               2             1  
Nữ              2               2    
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -          
Yếu           -          
Nữ            -          
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -          
   II.Tổng số học sinh theo xếp loại học lực       1,291         318         332         333         308
Chia ra Giỏi         744         198         180         209         157
Nữ          448         119         117         122           90
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -          
Khá         494         112         139         109         134
Nữ          219           54           59           48           58
Dân tộc             2               2    
Nữ dân tộc             2               2    
Trung bình           51             8           13           15           15
Nữ            21             3             7             5             6
Dân tộc             1               1    
Nữ dân tộc             1               1    
Yếu             2                   2
Nữ              1                   1
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -          
Kém           -          
Nữ            -          
Dân tộc           -          
Nữ dân tộc           -