Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011 (18/04/2011)

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 478/SGDĐT-KTKĐ                                                      Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2011
 V/v Thông báo phương án thi tốt
  nghiệp và tuyển sinh năm 2011
 
Kính gửi:
                          - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
                                      - Các trường THCS, THPT trực thuộc;
                                      - Các trung tâm GDTX .
 
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2010/ TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS; Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT; Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến phê duyệt phương án tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011 tại Công văn số 1264/UBND-GD ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và tuyển sinh trung học năm học 2011-2012 như sau:
I. THI TỐT NGHIỆP THPT, BT THPT
1. Ngày thi và số lượng thí sinh
Thi tốt nghiệp Ngày thi Số thí sinh ước tính
THPT Ngày 2/6, 3/6 và 4/6 năm 2011 13.200 (chưa tính TS tự do)
Bổ túc THPT Ngày 2/6, 3/6 và 4/6 năm 2011 1.000 (chưa tính TS tự do)
 
2. Tổ chức coi thi và chấm thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT được tổ chức tập trung tại thành phố Huế như các năm học trước.
Hội đồng coi thi: Thành lập khoảng 30 Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT và 2 Hội đồng coi thi tốt nghiệp Bổ túc THPT tại thành phố Huế. Trong mỗi cụm trường THPT, danh sách thí sinh được xếp theo môn thi ngoại ngữ; trong danh sách thí sinh theo môn thi ngoại ngữ  tên thí sinh được xếp theo thứ tự a, b, c,..., sau đó mới xếp lần lượt vào các phòng thi theo hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc bố trí lãnh đạo Hội đồng và điều chuyển các giám thị được thực hiện theo những quy định của Quy chế thi tốt nghiệp hiện hành.
Hội đồng chấm thi: Thành lập một (01) hội đồng chấm thi tập trung tại thành phố Huế.
II. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012
Căn cứ Quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện hành, phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2011-2012 như sau:
1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương
Để đáp ứng yêu cầu tuyển chọn, nâng cao chất lượng đào tạo của trường THCS Nguyễn Tri Phương, tạo nguồn cho công tác đào tạo học sinh giỏi tại THPT chuyên Quốc Học; trên cơ sở phương thức kiểm tra đầu vào áp dụng trong 5 năm gần đây được xã hội đồng tình chấp thuận và ý kiến nhất trí của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai phương thức kiểm tra đầu vào để tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Tri Phương.
Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết 2 môn Tiếng Việt và Toán (kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm theo tỷ lệ 6/4).
Ngày kiểm tra dự kiến: Ngày 18/6/2011.
Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển: Học sinh trong tỉnh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào trường THCS Nguyễn Tri Phương đều phải thoả mãn điều kiện về học lực, hạnh kiểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
2. Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS DT Nội trú
Thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh vào trường Phổ thông DTNT, Hiệu trưởng trường THCS DTNT phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện xác định chỉ tiêu tuyển sinh của từng xã. Trường THCS DTNT huyện trực tiếp làm việc với các trường Tiểu học để tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu, dựa vào kết quả học tập các năm và điểm ưu tiên, khuyến khích.
3. Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS khác
Các phòng Giáo dục có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn toàn bộ công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại các trường THCS.
Các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển (ngoại trừ trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế).
Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi được đăng ký dự tuyển vào các trường THCS, trong phạm vi xã phường theo các hướng dẫn của Phòng Giáo dục.
IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012
Phương thức thi tuyển được áp dụng cho các thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học và THPT công lập ở thành phố Huế. Các trường THPT khác trong tỉnh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.
1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Quốc Học và THPT công lập ở thành phố Huế
Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh muốn dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học phải đăng ký dự tuyển vào 1 lớp chuyên.
Tất cả học sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên Quốc Học bắt buộc phải thi đủ các môn thi của kỳ thi vào trường chuyên và điểm số của bài thi phải thoả mãn điều kiện xét tuyển của Quy chế trường THPT chuyên.
Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học và THPT công lập ở TP Huế sẽ thi cùng một thời điểm và cùng một đề thi: Thời gian làm bài môn Ngữ Văn và Toán là 120 ph, môn thi thứ 3 là 60 ph, môn thi thứ ba sẽ được Sở công bố vào ngày 10/5/2011. Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên trường THPT Quốc Học còn phải thi thêm môn Ngoại ngữ (thời gian làm bài là 90 ph) và môn chuyên (thời gian làm bài môn chuyên Hoá học và Ngoại ngữ là 120ph, các môn chuyên khác là 150 ph).
Với quy định như vậy, có 2 khả năng xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu môn thi thứ 3 là môn Ngoại Ngữ
i. Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học:
Học sinh phải dự thi đủ 4 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại Ngữ (60 ph), môn Chuyên (Hoá học và Ngoại ngữ là 120ph, các môn chuyên khác là 150 ph) để được tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc học.
Học sinh không được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học thì sử dụng kết quả của 3 môn thi Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại Ngữ (60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế theo các nguyện vọng đăng ký.
ii. Học sinh chỉ dự tuyển vào các trường THPT công lập ở Huế:
Học sinh chỉ dự thi 3 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại Ngữ (60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.
Trường hợp 2: Nếu môn thi thứ 3 không phải là môn Ngoại Ngữ
Trong trường hợp này nếu:
i. Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học:
Học sinh phải dự thi 5 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi thứ 3 (60 ph), Ngoại ngữ (90 ph), môn Chuyên (Hoá học và Ngoại ngữ là 120ph, các môn chuyên khác là 150 ph) để được tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc học. Nếu không được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học thì sử dụng kết quả của 3 môn thi Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi thứ 3 (60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.
ii. Học sinh chỉ dự tuyển vào các trường THPT công lập ở Huế:
Học sinh chỉ dự thi 3 môn Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi thứ 3 (60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.
Thí sinh thuộc địa bàn tuyển sinh có thể đăng ký:
+ Dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học nếu thỏa mãn điều kiện dự tuyển vào Quốc Học.
+ 3 nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT công lập tại Huế (không tính nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học).
Thu hồ sơ:
Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào trường đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) kể cả học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện thi vào trường Quốc Học. Trong mẫu phiếu đăng ký dự tuyển của các trường có phần đăng ký thi vào Quốc Học, các trường có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện và thu nhận hồ sơ. Trường Quốc Học chỉ thu hồ sơ của các học sinh đăng ký thi vào trường Quốc Học ở các huyện, thị xã hoặc ngoại tỉnh nếu đủ điều kiện.
Căn cứ vào kết quả điểm thi, Sở sẽ tổ chức xét duyệt trước cho các thí sinh thi vào THPT chuyên Quốc Học. Những thí sinh không trúng tuyển vào Quốc Học vẫn còn các nguyện vọng để vào các trường THPT công lập (3 nguyện vọng nếu đăng ký vào trường THPT công lập ở Huế, 2 nguyện vọng nếu đăng ký vào các trường THPT ở huyện, thị xã).
Học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng chưa được tuyển vào các trường công lập tại thành phố Huế sẽ được tuyển vào trường THPT Dân lập Trần Hưng Đạo, Huế Star hoặc Trung tâm GDTX Huế theo phương thức xét tuyển.
Những thí sinh ở các huyện (thị xã hoặc ngoại tỉnh) nếu không trúng tuyển vào Quốc Học thì phải trở về huyện (thị xã hoặc tỉnh cũ) để tham dự tuyển sinh.
Ngày thi dự kiến: Từ 24 đến 26/6/2011.
2. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh do Sở công bố, trường THPT DTNT tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và các trường THCS DTNT tổ chức tuyển sinh theo các hướng dẫn của Sở.
3. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT khác
Phương thức xét tuyển sẽ được áp dụng cho các trường trung học phổ thông công lập, bán công, dân lập và tư thục trên địa bàn tỉnh (ngoại trừ trường THPT Quốc Học và các trường THPT công lập của thành phố Huế).
Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện cả 4 năm học ở cấp THCS và điểm cộng thêm cho học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích để xác định điểm chuẩn trúng tuyển.
Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn của Sở.
Hồ sơ xét tuyển, tiêu chí xét tuyển và các quy định khác liên quan đến xét tuyển căn cứ vào Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở yêu cầu các đơn vị phổ biến đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh và thông báo công khai, rộng rãi đến phụ huynh học sinh những vấn đề liên quan đến phương án thi tốt nghiệpTHPT, Bổ túc THPT; xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011; tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2011-2012 để quán triệt thực hiện. Những vấn đề còn chưa rõ hoặc những ý kiến đóng góp cần thiết liên quan đến việc tổ chức thi và tuyển sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo.
                                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                      
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                          (đã ký)
- UBND các huyện, thị, thành phố (để biết);                                                  Nguyễn Ngọc Sơn
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT.
       (Trích website Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế)