Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Thông tin tuyển sinh

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 - 2012 (11/05/2011)

 

           UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                            
           Số: 630/GDĐT-KTKĐ                                                   Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2011
       V/v Thông báo môn thi thứ 3
tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012
 
Kính gửi:         
                   - Các Phòng Giáo dục huyện, thị xã và thành phố Huế;
                               - Các trường THCS, THPT trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; tiếp theo Công văn số 505/SGDĐT-KTKĐ ngày 20/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học và trường THPT công lập ở thành phố Huế tuyển sinh theo phương thức thi tuyển năm học 2011-2012, cụ thể như sau:
1. Môn thi: Môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật) được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học:
- Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học phải dự thi 4 (bốn) môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.
Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập ở TP Huế theo phương thức thi tuyển:
- Học sinh dự tuyển vào các trường trên phải dự thi 3 (ba) môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
2. Lịch thi: Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2011.
Ngày 24/6: Thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán.
 

Buổi
Môn thi
Giờ mở gói  đề thi tại phòng HĐ
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
Thời gian làm bài
Sáng
Ngữ văn
7g15
7g25
7g30
120 phút
Chiều
Toán
13g45
13g55
14g00
120 phút

Ngày 25/6: Thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ và môn chuyên.

Buổi
Môn thi
Giờ mở gói đề thi tại phòng HĐ
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
Thời gian làm bài
Sáng
Ngoại ngữ
6g45
7g15
7g30
60 phút
Chiều
Chuyên
13g45
13g55
14g00
150 phút/ 120 phút

Thời gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn chuyên khác là 150 phút.
Để chuẩn bị thi môn thứ 3 (Ngoại ngữ) theo hình thức trắc nghiệm khách quan, các đơn vị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm cho học sinh lớp 9 trên mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm.
Sở yêu cầu các đơn vị thông báo công khai, rộng rãi đến phụ huynh học sinh những nội dung trong Công văn này để quán triệt thực hiện. Những vấn đề còn chưa rõ hoặc những ý kiến đóng góp cần thiết liên quan đến việc tổ chức thi và tuyển sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng) để được xem xét, giải quyết.
 
                                                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                                 (Đã ký)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu VP, KT.
                                                                                                                                    Nguyễn Ngọc Sơn
 
 
 (Ngọc Anh - Trích từ website Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế)