Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 8 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011) (10/09/2011)

TG Tiết 81 82 83 84 85 86 87 88
Thứ 2 1 CC - Loan CC - P.Tú CC - C.Hải CC - Thắng CC - Phong CC - Lý CC - Bảo CC - Nhi
2 P-Loan AV - P.Tú S - C.Hải T-Thắng L - Phong V - Lý T - Bảo SU - Nhi
3 L - Phong S - Thiện V - Lý SU - Nhi T-Thắng T - Nhung NH - Chung AV - P.Tú
4 S - Thiện P-Loan V - Lý S - C.Hải SU - Nhi CN-Thủy(L) V-Phương NH - Chung
5 T - Từ T-A-Tú T - Nhung V - T.Trang AV-Vân SU - Nhi V-Phương V - Lý
6                
7                
8                
9                
10                
Thứ 3 1 SU - K.Hương CN - Yến V - Lý V - T.Trang HH - Ngọc S - T.Thảo CN - Cúc T - Cầm
2 V-Phương SU - K.Hương CN - Yến CD - X.Anh S - T.Thảo AV-Trang HH - Ngọc T - Cầm
3 V-Phương CD - X.Anh SU - K.Hương MT - Thịnh V - T.Trang HH - Giang S - Thiện V - Lý
4 HH - Giang MT - Thịnh CD - X.Anh AV-Trang CN-Xuân(L) L - Yến SU - Nhi V - Lý
5 CD - X.Anh V-Phương AV-Trang S - C.Hải AV-Vân     S - Thiện
6                
7   TI - Tuấn TD - Sơn   TD - Chi      
8   TI - Tuấn TD - Sơn   TD - Chi      
9 TI - Tuấn TD - Sơn N - N.Anh         TD - Quý
10 TI - Tuấn TD - Sơn           TD - Quý
Thứ 4 1 T - Từ T-A-Tú T - Nhung T-Thắng CD - X.Anh CN-Thủy(L) Đ - V.Dũng AV - P.Tú
2 T - Từ T-A-Tú T - Nhung T-Thắng SU - Nhi AV-Trang AV - Quế CD - X.Anh
3 AV - Quế AV - P.Tú N - N.Anh AV-Trang T-Thắng T - Nhung HH - Ngọc CN - Cúc
4 AV - Quế HH - Ngọc AV-Trang CN - Cúc T-Thắng SU - Nhi S - Thiện MT - Thịnh
5 CN - Cúc NH - Nhân HH - T.Dung SU - Nhi MT - Thịnh     HH - Ngọc
6                
7       TD - Sơn   TD - Quý    
8       TD - Sơn   TD - Quý    
9 TD - Sơn     N - N.Anh     TD - Quý  
10 TD - Sơn           TD - Quý  
Thứ 5 1 NH - Nhân P-Loan V - Lý Đ - V.Dũng V - T.Trang HH - Giang T - Bảo TI - Tuấn
2 V-Phương Đ - V.Dũng HH - T.Dung NH - Nhân V - T.Trang V - Lý CN - Cúc TI - Tuấn
3 HH - Giang V-Phương Đ - V.Dũng AV-Trang NH - Chung MT - Thịnh CD - X.Anh V - Lý
4 Đ - V.Dũng V-Phương NH - Nhân N - N.Anh TI - Tuấn NH - Chung MT - Thịnh S - Thiện
5 T - Từ S - Thiện N - N.Anh HH - T.Dung TI - Tuấn CD - X.Anh V-Phương T - Cầm
6                
7                
8                
9                
10                
Thứ 6 1 CN - Cúc CN - Yến SU - K.Hương V - T.Trang S - T.Thảo Đ - V.Dũng V-Phương T - Cầm
2 SU - K.Hương V-Phương MT - Thịnh V - T.Trang HH - Ngọc S - T.Thảo SU - Nhi CN - Cúc
3 AV - Quế SU - K.Hương L - Thi CN - Cúc AV-Vân AV-Trang L - Yến Đ - V.Dũng
4 V-Phương T-A-Tú CN - Yến L - Thi V - T.Trang T - Nhung AV - Quế HH - Ngọc
5 MT - Thịnh HH - Ngọc AV-Trang N - N.Anh Đ - V.Dũng T - Nhung AV - Quế L - Yến
6                
7                
8                
9                
10                
Thứ 7 1 S - Thiện L - Phong T - Nhung HH - T.Dung T-Thắng V - Lý T - Bảo AV - P.Tú
2 P-Loan AV - P.Tú S - C.Hải T-Thắng CN-Xuân(L) V - Lý T - Bảo SU - Nhi
3 SH - Loan SH - P.Tú SH - C.Hải SH - Thắng SH - Phong SH - Lý SH - Bảo SH - Nhi
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10