Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 9 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011) (10/09/2011)

TG Tiết 91 92 93 94 95 96 97 98
Thứ 2 1 CC - Ngọc CC - Cầm CC - Thủy(L) CC - Thiện CC - C.Tú CC - Nhung CC - Xuân(T) CC - T.Dung
2 HH - Ngọc T - Cầm L - Thủy(L) S - Thiện AV - C.Tú T - Nhung T - Xuân HH - T.Dung
3 AV - A.Ngọc V - T.Nga AV - Dung HH - T.Dung V - Thư V - Thu T - Xuân T - Cầm
4 V - T.Nga AV - P.Tú V - Thu T - Từ T - Diễn Đ - V.Dũng V - Thư AV - Dung
5 V - T.Nga Đ - V.Dũng MT - Thịnh AV - P.Tú T - Diễn AV - A.Ngọc AV - Dung V - Thu
6                
7                
8     TPTC-Trang          
9     TPTC-Trang          
10     TPTC-Trang          
Thứ 3 1 T - Lương V - T.Nga T - V.Thắng V - Thư S - Thiện L - Phong HH - Ngọc Đ - P.Thảo
2 T - Lương V - T.Nga CN - Cúc V - Thư Đ - P.Thảo CD - Diễm L - Phong SU - T.Anh
3 S - Hồng CN - Cúc NH -Chung Đ - P.Thảo V - Thư SU - T.Anh S - Tuyến V - Thu
4 L - Xuân(L) S - Hồng HH - Giang CD - Diễm L - Thi S - Tuyến Đ - P.Thảo V - Thu
5 NH -Chung L - Xuân(L) S - Hồng L - Thi SU - Nhi V - Thu MT - Thịnh S - Tuyến
6                
7                
8                
9                
10                
Thứ 4 1 V - T.Nga N - Uyên T - V.Thắng CN - Cúc MT - Thịnh L - Phong V - Thư AV - Dung
2 V - T.Nga AV - P.Tú T - V.Thắng MT - Thịnh V - Thư V - Thu AV - Dung L - Thủy(L)
3 Đ - V.Dũng CD - Diễm N - Uyên
P- Trang
T - Từ V - Thư V - Thu L - Phong NH - Nhân
4 CD - Diễm HH - Giang AV - Dung P - Nam HH - T.Dung Đ - V.Dũng NH - Nhân MT - Thịnh
5 P - Nam Đ - V.Dũng V - Thu AV - P.Tú S - Thiện HH - Giang CD - Diễm  
6                
7                
8                
9 TI - Mỹ              
10 TI - Mỹ              
Thứ 5 1 V - T.Nga SU - Hiền V - Thu HH - T.Dung TI - Mỹ MT - Thịnh V - Thư CN - Cúc
2 SU - Hiền V - T.Nga CD - Diễm T - Từ TI - Mỹ HH - Giang V - Thư V - Thu
3 P - Nam V - T.Nga S - Hồng T - Từ HH - T.Dung TI - Mỹ Đ - P.Thảo CD - Diễm
4 AV - A.Ngọc S - Hồng Đ - P.Thảo SU - Hiền CD - Diễm TI - Mỹ CN - Cúc T - Cầm
5 S - Hồng NH - Chung SU - Hiền P - Nam Đ - P.Thảo AV - A.Ngọc    
6                
7     TPTC-Trang TD - Quý       TD - Sơn
8     TPTC-Trang TD - Quý       TD - Sơn
9   TD - Quý TPTC-Trang       TD - Sơn  
10   TD - Quý TPTC-Trang       TD - Sơn  
Thứ 6 1 T - Lương MT - Thịnh Đ - P.Thảo L - Thi T - Diễn T - Nhung V - Thư V - Thu
2 T - Lương T - Cầm N - Uyên
P- Trang
Đ - P.Thảo T - Diễn T - Nhung HH - Ngọc S - Tuyến
3 MT - Thịnh L - Xuân(L) HH - Giang V - Thư CN - Cúc V - Thu S - Tuyến Đ - P.Thảo
4 Đ - V.Dũng HH - Giang V - Thu V - Thư NH - Nhân S - Tuyến SU - Nhi T - Cầm
5 L - Xuân(L) N - Uyên V - Thu NH - Chung L - Thi NH - Nhân   T - Cầm
6                
7     TD - Quý   TD - Sơn      
8     TD - Quý   TD - Sơn      
9 TD - Quý         TD - Sơn    
10 TD - Quý         TD - Sơn    
Thứ 7 1 HH - Ngọc T - Cầm T - V.Thắng V - Thư AV - C.Tú CN - Cúc T - Xuân L - Thủy(L)
2 CN - Cúc T - Cầm L - Thủy(L) S - Thiện V - Thư T - Nhung T - Xuân HH - T.Dung
3 SH - Ngọc SH - Cầm SH - Thủy(L) SH - Thiện SH - C.Tú SH - Nhung SH - Xuân(T) SH - T.Dung
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10