Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011 - 2012 Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011) (14/09/2011)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012

Áp dụng từ tuần 3 (27/08/2011)

Danh sách các môn học viết tắt

STT Môn Học Viết tắt
1 Toán T
2 Lý  L
3 Hóa HH
4 Văn V
5 Sử SU
6 Địa Đ
7 Anh văn AV
8 Pháp văn P
9 Toán Pháp TP
10 Nhật N
11 Tin học TI
12 Thể dục TD
13 Nhạc NH
14 Họa H
15 GDCD CD
16 Công nghệ CN
17 Sinh S

Thời khóa biểu khối 6

Thời khóa biểu khối 7

Thời khóa biểu khối 8

Thời khóa biểu khối 9