Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Danh sách học sinh
  • Cán bộ lớp

Danh sách ban cán sự lớp năm học 2011 - 2012 (30/09/2011)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------&&&-------
 
DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP
NĂM HỌC 2011 – 2012
STT
Lớp trưởng
Lớp
Ghi chú
1
Hồ Văn Tâm Phúc
6/1
 
2
Châu Ngọc Linh Đan
6/2
 
3
Lê Thục Trinh
6/3
 
4
Tôn Nữ Mỹ Khánh
6/4
 
5
Trần Phương Thảo Ngọc
6/5
 
6
Huỳnh Thị Thảo Nhi
6/6
 
7
Đặng Trần Nhật Anh
6/7
 
8
Võ Thị Minh Thư
6/8
 
9
Hồ Thảo Nguyên
7/1
 
10
Nguyễn Đăng Khánh Linh
7/2
 
11
Trần Nguyễn Khánh Ngọc
7/3
 
12
Nguyễn Thị Minh Ánh
7/4
 
13
Hoàng Phan Diệu Hoài
7/5
 
14
Đặng Hồng Hạnh
7/6
 
15
Bùi Trương Kim Khánh
7/7
 
16
Hồ Bảo Trân
7/8
 
17
Trần Uyển Nhi
8/1
 
18
Hoàng Hạnh Nhiên
8/2
 
19
Nguyễn Phúc Xuân Nhi
8/3
 
20
Phan Hoàng Minh Nhật
8/4
 
21
Châu Phan Bình Nhi
8/5
 
22
Lê Võ Vĩnh Khải
8/6
 
23
Nguyễn Thục Anh
8/7
 
24
Phan Trịnh Trùng Dương
8/8
 
25
Hoàng Dạ Thi
9/1
 
26
Phạm Đăng Lương Thục
9/2
 
27
Mai Anh Thư
9/3
 
28
Hoàng Thị Khánh An
9/4
 
29
Lê Ngọc Minh Thi
9/5
 
30
Lê Thảo Nhi
9/6
 
31
Đặng Ngọc Nam Trân
9/7
 
32
Nguyễn Hồ Ngọc Thư
9/8
 

Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2011

TM BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI

        TỔNG PHỤ TRÁCH

 

           HOÀNG ĐÌNH ANH TÚ

 

Những bài viết liên quan: