Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối chiều. (11/10/2011)

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
                     
TỔNG KẾT THI ĐUA VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP LỚP HỌC - THÁNG 8, 9
KHỐI CHIỀU
(Từ ngày 15/8 đến ngày 01/10)
                     
                     
STT Lớp Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 TC Vị thứ Ghi chú
1 6/1 9.87 9.93 9.87 9.73 9.87 10 59.27 11  
2 6/2 9.8 10 10 9.93 10 10 59.73 1  
3 6/3 9.93 10 10 9.87 10 9.93 59.73 1  
4 6/4 9.93 9.93 9.93 9.79 9.93 9.8 59.31 9  
5 6/5 9.93 10 9.87 9.93 9.85 10 59.58 5  
6 6/6 9.73 9.8 10 9.87 9.93 9.93 59.26 12  
7 6/7 9.67 10 9.8 9.84 9.87 9.93 59.11 14  
8 6/8 9.93 9.88 9.87 9.93 9.93 9.76 59.3 10  
9 7/1 10 10 9.8 9.73 9.93 10 59.46 7  
10 7/2 10 9.85 9.93 9.85 9.93 10 59.56 6  
11 7/3 10 9.86 9.93 9.67 9.52 10 58.98 15  
12 7/4 9.69 9.93 9.58 9.27 9.73 9.77 57.97 16  
13 7/5 10 9.93 9.85 10 9.73 9.93 59.44 8  
14 7/6 10 9.85 9.91 9.93 9.92 10 59.61 3  
15 7/7 9.93 9.93 9.93 9.85 9.65 9.93 59.22 13  
16 7/8 9.8 9.93 10 9.93 9.93 10 59.59 4  
                     
                     
                Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2011
  XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO       Người lập
                     
                     
                     
                Hoàng Đình Anh Tú