Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối sáng. (11/10/2011)

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
                     
TỔNG KẾT THI ĐUA VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP LỚP HỌC - THÁNG 8, 9
KHỐI SÁNG
(Từ ngày 15/8 đến ngày 01/10)
                     
                     
STT Lớp Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 TC Vị thứ Ghi chú
1 8/1 9.83 9.83 9.61 9.39 10 9.69 58.35 15  
2 8/2 9.94 9.9 9.83 9.72 9.83 9.93 59.15 4  
3 8/3 9.78 9.89 9.89 9.89 9.85 10 59.3 1  
4 8/4 9.89 9.94 9.72 9.94 9.94 9.87 59.3 1  
5 8/5 9.89 9.87 9.78 9.78 10 9.82 59.14 6  
6 8/6 9.83 9.67 9.76 9.61 9.89 9.8 58.56 14  
7 8/7 9.78 9.61 9.72 9.83 9.83 9.83 58.6 13  
8 8/8 9.94 9.94 9.52 9.65 9.78 9.81 58.64 12  
9 9/1 9.64 10 9.7 9.75 9.94 9.82 58.85 10  
10 9/2 9.83 9.82 9.53 9.94 9.8 9.75 58.67 11  
11 9/3 9.94 9.75 9.78 9.89 9.86 9.93 59.15 4  
12 9/4 9.78 9.78 9.61 9.51 9.81 9.51 58 16  
13 9/5 10 9.82 9.83 9.89 9.83 9.49 58.86 9  
14 9/6 9.9 9.92 9.83 9.76 9.89 9.93 59.23 3  
15 9/7 9.94 9.8 9.72 9.8 9.68 9.93 58.87 8  
16 9/8 9.89 9.89 9.72 10 9.61 9.77 58.88 7  
                     
                     
                Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2011
  XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO       Người lập
                     
                     
                     
                Hoàng Đình Anh Tú