Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Tin 8 (22/10/2011)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Năm học: 2011 - 2012 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TIN 8

TT SBD Họ và tên  Ngày sinh Lớp HS ký tên Điểm Ghi chú
1 2 Lê Quang Quốc Bảo 2/25/1998 8/1   9.75  
2 32 Nguyễn Hồ Minh Phước 11/4/1998 8/2   7.75  
3 13 Trần Văn Hiền 1/15/1998 8/8   6.5  
4 10 Phan Văn  Dương 1/16/1998 8/1   6.5  
5 37 Lê Viết Minh Thông 2/23/1998 8/1   5.5  
6 18 Phan Văn Hoàng Hùng 11/1/1998 8/1   5  
7 39 Trần Ngọc Bảo Uyên 1/4/1998 8/1   5  
8 8 Nguyễn Huy Thùy Dương 5/18/1998 8/3   4.5  
9 14 Nguyễn Trung Hiếu 7/6/1998 8/1   4  
10 36 Cái Trịnh Minh Quốc 3/22/1998 8/8   4  
11 16 Từ Như Hoàng 10/18/1998 8/3   3.75  
12 19 Trần Duy Hưng 9/3/1998 8/2   3.5  
13 28 Nguyễn Khánh Nhật 7/4/1998 8/1   3.5  
14 26 Tạ Đăng Hiếu Nghĩa 12/6/1998 8/7   3.25  
15 31 Hoàng Như Phong 2/17/1998 8/1   3.25  
16 21 Quách Tống Vũ Huy 1/3/1998 8/3   3  

Danh sách này có 16 học sinh.

        Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2011
        HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
        Ths. Nguyễn Hữu Bi