Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Lịch sử truyền thống

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế (30/10/2011)

LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA

TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN TRI PHÖÔNG – HUEÁ

Naêm 1940, tröôøng Trung hoïc cô sôû Nguyeãn Tri Phöông ñöôïc thaønh laäp, laø tröôøng tö thuïc mang teân Vieät Anh, do Cuï Phaïm Doaõn Ñieàm xaây döïng.

Naêm 1955. tröôøng chính thöùc mang teân Nguyeãn Tri Phöông.

Töø thaùng 9 naêm 1975 laø tröôøng Phoå thoâng cô sôû Nguyeãn Tri Phöông.

Naêm 1982, tröôøng ñaûm traùch theâm vieäc boài döôõng hoïc sinh caùc lôùp chuyeân Toaùn, chuyeân Lyù, chuyeân Vaên cuûa thaønh phoá Hueá.

Naêm 1984, tröôøng baét ñaàu ñöa Tin hoïc vaøo giaûng daïy chính khoùa. Töø naêm 1989 ñeán 1998 tröôøng ñöôïc Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Thöøa Thieân Hueá giao traùch nhieäm giaûng daïy, boài döôõng caùc ñoäi tuyeån chuyeân Toaùn, chuyeân Vaên, chuyeân Lyù, chuyeân Anh cuûa tænh Thöøa Thieân Hueá.

Naêm 1998, tröôøng ñöôïc Sôû Giaùo duïc xaây döïng thaønh tröôøng troïng ñieåm chaát löôïng cao khoái  Trung hoïc cô sôû vaø ñöôïc tuyeån sinh vaøo lôùp 6 treân ñòa baøn toaøn tænh.

Naêm 1999, tröôøng tham gia döï aùn “Daïy tieáng Phaùp taêng cöôøng”

Naêm 2005, tröôøng baét ñaàu daïy tieáng Nhaät. Töø ñoù, hoïc sinh cuûa tröôøng ñöôïc hoïc caùc ngoaïi ngöõ: Anh - Phaùp, Anh - Nhaät vaø tieáng Phaùp taêng cöôøng.

Naêm 2002, tröôøng baét ñaàu öùng duïng Coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù, daïy vaø hoïc.

Ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2004, tröôøng ñaõ kyù moät vaên baûn hôïp taùc giaùo duïc vôùi tröôøng Nöõ Trung hoïc Raffles (RGS) vaø Hoïc vieän Raffles (RI) – Singapore.

Qua 71 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, tröôøng Trung hoïc cô sôû Nguyeãn Tri Phöông - Hueá ñaõ ñaït ñöôïc moät soá thaønh tích noåi baät nhö sau:

Ñöôïc Chuû Tòch Nöôùc taëng thöôûng Huaân chöông Lao ñoäng haïng ba (naêm 1999), vaø Huaân chöông Lao ñoäng haïng nhì (naêm 2011),

Ñöôïc  Thuû töôùng Chính phuû taëng Baèng khen (naêm 2007) .

Ñöôïc UÛy ban Nhaân daân tænh Thöøa Thieân Hueá taëng Côø Thi ñua xuaát saéc (naêm 1993, 2005, 2007, 2010).

Ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo taëng Baèng khen (naêm 1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010).

Lieân tuïc ñöôïc UÛy ban Nhaân daân Tænh Thöøa Thieân Hueá coâng nhaän laø tröôøng Tieân tieán xuaát saéc caáp Tænh.

Coâng ñoaøn ñöôïc Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam taëng Baèng khen (naêm 1998, 2002).

Lieân ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong ñöôïc Trung öông Ñoaøn taëng Côø luaân löu (naêm  2005).

Năm giaùo vieân ñöôïc Chuû tòch nöôùc phong taëng danh hieäu “Nhaø giaùo öu tuù”. Nhieàu thaày coâ giaùo laø Chieán só thi ñua caáp Tænh, caáp Cô sôû, laø Giaùo vieân daïy gioûi caáp Tænh.

Töø naêm 1989 ñeán naêm 1998 coù 91 hoïc sinh ñaït giaûi Quoác gia.

Töø naêm 1991 ñeán nay coù 1418  hoïc sinh ñaït giaûi trong caùc kyø thi hoïc sinh gioûi caáp Tænh do Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo tænh Thöøa Thieân Hueá toå chöùc.

Töø naêm 1996 ñeán nay coù 30 hoïc sinh du hoïc taïi Singapore, trong ñoù 26 hoïc sinh ñaõ vaø ñang theo hoïc taïi caùc tröôøng Raffles.

Moät hoïc sinh lôùp 8 cuûa tröôøng ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû coâng nhaän Lieät só vaø ñöôïc trao taëng baèng Toå quoác ghi coâng.