Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2011 - 2012 (05/11/2011)

 Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2011 - 2012