Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Nghiên cứu của giáo viên

PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ DÙNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY- HỌC TOÁN - GV: LÊ VĂN CẦM (05/11/2011)

 MỤC LỤC  

Mc lục………………...…………………………………….……………...………    2

Một số từ viết tắt…………………………………………….………………………   3

1. Đặt vấn đề………………………………………………….……………………..   4

1.1. Lý do chọn đề tài……………………………………...……………………..   4

1.2. Phạm vi đề tài………………………………………………..…………………   4

2. Giải quyết vấn đề………………………………………………..………………..   4

2.1. Thực trạng vấn đề…………………………………..…………….…………….   4

2.2. Các giải pháp……………………………………………..………………….   5

2.2.1. Làm việc theo nhóm………………………………………………………….   5

2.2.2. Sơ đồ tư duy………………………………………………...……….………..   8

2.3. Kết quả………………………………………………………………….………   13

3. Kết luận……………………………………………………………….….……….   14

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………..   15

Phụ lục………………………………………………………………………………   16

Chi tiết mời thầy cô và các bạn tải về tại đây.