Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Nghiên cứu của giáo viên

Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập và khả năng “speaking” cho học sinh - GV: Mai Anh Ngọc (05/11/2011)

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chän ®Ò tµi

a. Cơ s lý lun

b. Cơ s thc tin

2. Nhim v nghiªn cøu

3. Đối tượng nghiªn cu

4. Kế hoch và thi gian nghiªn cøu

5. Phương ph¸p nghiªn cøu

B. Ni dung và kết qu nghiªn cøu

1. Kho s¸t t×nh h×nh hc sinh

2. Mt s gii ph¸p

3. Kinh nghim s dng c¸c ph­¬ng ph¸p trß chơi g©y høng thó häc tp và kh năng “speaking” cho hc sinh:

4. Kết qu ®¹t ®­îc

C. KÕt lun

Chi tiết mời quý thầy cô và các bạn tải tại đây.