Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Bảng thu thập thông tin đề tài nghiên cứu tham gia INTEL ISEF năm 2012 (16/11/2012)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 

 
BẢNG THU THẬP THÔNG TIN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
THAM GIA  INTEL ISEF NĂM 2012
 
1.      Thông tin cá nhân/nhóm tác giả đề tài
·         Họ và tên học sinh: ………………………………………………..  Lớp: ……….
E-mail: ………………………. Di động (nếu có): ………………….
·         Họ và tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp: ……….
E-mail: ………………………. Di động (nếu có): ………………….
·         Họ và tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp: ……….
E-mail: ………………………. Di động (nếu có): ………………….
Tên trường đang học: ………………………………………
Nếu là nhóm thực hiện đề tài, các em cho biết rõ em nào là phụ trách nhóm.
          Các thông tin có liên quan đến đề tài đều phải được thể hiện rõ trong bảng thu thập thông tin này.
2.      Tên đề tài
[Tên đề tài được viết ở đây và cần viết bằng chữ in hoa. Các em cố gắng viết tên đề tài cụ thể sao cho phản ảnh được một cách rõ nét vấn đề mà đề tài cần phải nghiên cứu.]
3.      Lý do nào dẫn (các) em đến ý tưởng của đề tài?
[Trong phần này các em nêu rõ do đâu mà các em có được ý tưởng của đề tài. Từ quan sát thực tế cuộc sống, từ chương trình các em đang học, từ sách vở, báo chí các em đang đọc, …? Các em cố gắng viết phần này càng cụ thể càng tốt.]
4.      Việc thực hiện đề tài này nhằm giúp (các) em trả lời được những câu hỏi gì?
[Đây chính là vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu có thể hiểu một cách nôm na là chúng ta đi tìm câu trả lời cho một vấn đề nào đó hoặc đi tìm giải pháp cho một vấn đề nào đó hoặc một vấn đề đã có giải pháp rồi nhưng chúng ta tìm một giải pháp khác tốt hơn cho nó, … Do vậy trong phần này các em cố gắng nghĩ xem mình thực sự đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi gì hoặc đi tìm giải pháp nhằm giải quyết vấn đề gì?]
5.      Nếu đề tài này được thực hiện, theo (các) em nó sẽ mang lợi những lợi ích gì cho xã hội?
[Đây chính là ý nghĩa của đề tài. Các em thử nghĩa xem nếu đề tài được thực hiện thành công thì nó mang lại lợi ích gì cho xã hội, cho địa phương, hoặc cho thế giới loài người. Mọi người có thể dùng kết quả này sẽ có thể làm ra những sản phẩm gì, sẽ có thể giúp con người giải quyết được những vấn đề gì, hoặc con người có thêm những hiểu biết gì về thế giới mà chúng ta đang sống, …]
 
 
6.      Để thực hiện đề tài này, (các) em sẽ tiến hành những công việc gì?
[Đây chính là thiết kế nghiên cứu. Các em mô tả những giai đoạn hoặc các bước, các công việc mà các em cần phải thực hiện để có thể tìm được câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra.]
7.      (Các) em đã thực hiện đề tài này đến đâu và đã đạt được những kết quả gì?
[Đối với các đề tài đang được tiến hành, các em mô tả cụ thể các em đã làm được những gì so với thiết kế nghiên cứu nêu ra ở phần trên. Với những công việc đã làm các em đã đạt được những kết quả cụ thể gì?]
8.      Trong quá trình thực hiện đề tài, các em đã tham khảo những tài liệu gì?
[Các em hãy cho biết những tài liệu mà các em đã tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài. Tham khảo ở đây có nghĩa là đọc một phần, một chương hoặc toàn bộ một tài liệu nào đó, có thể là sách, bài báo ở các tạp chí khoa học, tài liệu trên Internet, … Các bạn cố gắng nêu rõ tên tác giả, tên tài liệu, nhà xuất bản, lần xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản. Nếu là tài liệu trên Internet các em cần ghi rõ tên trang Web (Website) tháng và năm tham khảo.]
 
9.      Tên người hướng dẫn đề tài
Họ và tên người hướng dẫn thứ nhất:                                              Học vị:
E-mail: ………………………. Nơi công tác:
Họ và tên người hướng dẫn thứ hai (nếu có):                                  Học vị:
E-mail: ………………………. Nơi công tác:
 
 
 
 

 

File đính kèm tại đây.