Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2011  (12/6/2011 2:20:03 PM)

Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2011

Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/2011  (11/26/2011 1:38:53 PM)

Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/2011

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2011  (11/21/2011 8:07:10 AM)

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2011

Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2011  (11/12/2011 1:05:57 PM)

Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2011

Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2011  (11/5/2011 11:09:13 AM)

 Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2011  

Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2011  (10/30/2011 8:26:29 AM)

 Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2011  

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2011  (10/21/2011 8:42:37 PM)

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2011

Kế hoạch công tác tuần 9 từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2011  (10/15/2011 9:20:13 AM)

Kế hoạch công tác tuần 9 từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2011

Kế hoạch công tác tuần 8 từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2011  (10/10/2011 12:22:00 PM)

Kế hoạch công tác tuần 8 từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2011

Kế hoạch công tác tuần 7 từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2011  (10/2/2011 10:17:25 AM)

Kế hoạch công tác tuần 7 từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2011

Trang   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12