Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên
Bảng thống kê chất lượng môn Tin học - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:40:59 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Thể dục - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:38:24 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Sinh - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:36:49 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Tiếng Pháp - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:34:51 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Tiếng Nhật - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:33:29 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Nhạc - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:30:38 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Mỹ thuật - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:29:03 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Lịch sử - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:26:38 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Vật lý - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:23:09 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Hóa học - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:21:28 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Trang   1   [2]   3