Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Bảng thống kê chất lượng học kỳ 1 tổng hợp tất cả các môn năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:44:21 PM)

Bảng thống kê chất lượng học kỳ 1 tổng hợp tất cả các môn năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Công nghệ học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:31:27 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Công nghệ học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn GDCD học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:28:54 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn GDCD học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Anh học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:26:21 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Anh học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Địa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:24:06 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Địa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Sử học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:21:29 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Sử học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Văn học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:18:05 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Văn học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Sinh học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:14:55 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Sinh học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Hóa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:04:19 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Hóa học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Bảng thống kê chất lượng môn Lý học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:04:17 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Lý học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Trang   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12