Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Đăng ký thông tin với nhà trường!


Bạn là cựu:
Họ và tên:  
Ngày sinh (dd/mm/yyyy):
Học tại trường -
Nơi công tác hiện tại:
Địa chỉ hiện tại:
Điện thoại (di động/số để bàn):
Địa chỉ Email:
Thông tin mô tả khác:

Danh sách cựu học sinh đã đăng ký:


STTHọ tênNgày sinhĐiện thoạiEmailĐịa chỉ
1 Barnypok 10121985 93481267642 jimos4581rt1@hotmail.com BphgIprwOkzbPFDuEqK
2 Barnypok 10121985 93481267642 jimos4581rt1@hotmail.com BphgIprwOkzbPFDuEqK
3 JimmiXzSw 10121985 34079877852 jimos4581rt@hotmail.com lNFQyxOlyiYEAKjXTqC
4 JimmiXzSw 10121985 34079877852 jimos4581rt@hotmail.com lNFQyxOlyiYEAKjXTqC
5 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 3137 Laguna Street
6 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
7 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
8 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 3137 Laguna Street
9 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
10 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
11 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 3137 Laguna Street
12 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
13 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
14 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ................windowswin.ini 3137 Laguna Street
15 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
16 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
17 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ????????????????????????????????????????????????wi 3137 Laguna Street
18 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
19 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
20 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../windows/win.ini.tst 3137 Laguna Street
21 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
22 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../boot.ini 3137 Laguna Street
23 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
24 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF\web.xml 3137 Laguna Street
25 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../windows/win.ini 3137 Laguna Street
26 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF\web.xml 3137 Laguna Street
27 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
28 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
29 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF/web.xml 3137 Laguna Street
30 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
31 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 unexisting/../../../../../../../../../../windows/w 3137 Laguna Street
32 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
33 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
34 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
35 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 3137 Laguna Street
36 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
37 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
38 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 3137 Laguna Street
39 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
40 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 3137 Laguna Street
41 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
42 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 3137 Laguna Street
43 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ................windowswin.ini 3137 Laguna Street
44 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
45 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ????????????????????????????????????????????????wi 3137 Laguna Street
46 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
47 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
48 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
49 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
50 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../windows/win.ini.tst 3137 Laguna Street
12345678910...