Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Đăng ký thông tin với nhà trường!


Bạn là cựu:
Họ và tên:  
Ngày sinh (dd/mm/yyyy):
Học tại trường -
Nơi công tác hiện tại:
Địa chỉ hiện tại:
Điện thoại (di động/số để bàn):
Địa chỉ Email:
Thông tin mô tả khác:

Danh sách cựu học sinh đã đăng ký:


STTHọ tênNgày sinhĐiện thoạiEmailĐịa chỉ
1 Huỳnh xuân hải 27/04/1986 01264658788 o1264658788@gmail.com Huế
2 Judix 10121985 80757111716 bggfbx@hotmail.com WQdfijUlgOBhpH
3 Judix 10121985 80757111716 bggfbx@hotmail.com WQdfijUlgOBhpH
4 Barnypok 10121985 93481267642 jimos4581rt1@hotmail.com BphgIprwOkzbPFDuEqK
5 Barnypok 10121985 93481267642 jimos4581rt1@hotmail.com BphgIprwOkzbPFDuEqK
6 JimmiXzSw 10121985 34079877852 jimos4581rt@hotmail.com lNFQyxOlyiYEAKjXTqC
7 JimmiXzSw 10121985 34079877852 jimos4581rt@hotmail.com lNFQyxOlyiYEAKjXTqC
8 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 3137 Laguna Street
9 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
10 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
11 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 3137 Laguna Street
12 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
13 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
14 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 3137 Laguna Street
15 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
16 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
17 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ................windowswin.ini 3137 Laguna Street
18 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
19 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
20 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ????????????????????????????????????????????????wi 3137 Laguna Street
21 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
22 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
23 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../windows/win.ini.tst 3137 Laguna Street
24 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
25 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../boot.ini 3137 Laguna Street
26 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
27 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF\web.xml 3137 Laguna Street
28 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../../../../../../../../../../windows/win.ini 3137 Laguna Street
29 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF\web.xml 3137 Laguna Street
30 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
31 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
32 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 WEB-INF/web.xml 3137 Laguna Street
33 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
34 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 unexisting/../../../../../../../../../../windows/w 3137 Laguna Street
35 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
36 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
37 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
38 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././.. 3137 Laguna Street
39 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
40 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
41 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//. 3137 Laguna Street
42 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
43 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 3137 Laguna Street
44 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
45 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 3137 Laguna Street
46 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ................windowswin.ini 3137 Laguna Street
47 ajkhpokb 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
48 eledrmhr 01/01/1967 555-666-0606 ????????????????????????????????????????????????wi 3137 Laguna Street
49 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
50 svmajusl 01/01/1967 555-666-0606 sample@email.tst 3137 Laguna Street
12345678910...